Inyanga yesibini echithayo, inyanga yesibini ethathayo